Samenstellen
leerteam

Het samenstellen van een leerteam Lesson Study is geen aparte stap in de Lesson Study-cyclus. Echter, het is wel een belangrijk startpunt!

Stap 1

Doelen en selectie van het onderwerp

Kies het onderwerp voor de onderzoeksles met zorg. Gebruik bijvoorbeeld een van de volgende vragen om tot een onderwerp te komen...

Waar lopen collega’s tegenaan?

Waar hebben leerlingen (nog) moeite mee?

Welk (nieuw) onderdeel van het curriculum levert problemen op?

Hoe leren leerlingen?

Stap 2

Onderzoek

Soms is over een bepaalde vraag al veel vakinhoudelijke en vakdidactische kennis voorhanden. Hier kun je in de voorbereiding van je onderzoeksles handig rekening mee houden. Het is prettig wanneer een inhoudelijk expert verbonden is aan het leerteam Lesson Study en ten minste meedenkt in de voorbereiding en de nabespreking van de onderzoeksles.

Stap 3

Ontwerpen lesplan

Bij het ontwerpen van de les denkt het leerteam onder andere na over:

Het lesdoel

De uitleg/instructie

Het gebruik van ondersteunende materialen en leermiddelen

Werkvormen die ingezet kunnen worden

Voor het ontwerpen van het lesplan kan gebruik gemaakt worden van de Booklet, zie onderaan deze pagina. Bij het ontwerpen van het lesplan is het lesdoel (of de lesdoelen) afgestemd op het onderwerp van de onderzoeksles. Vanzelfsprekend is hier ook een relatie met het thema dat de leerkrachten willen gaan onderzoeken (zie Stap 1).

Stap 4

Uitvoering van de les door één collega

De ontworpen les wordt gegeven in de praktijk. Eén van de leerkrachten geeft de les, de andere leden van het leerteam observeren en maken tijdens deze observatie aantekeningen. Bij voorkeur zijn zoveel mogelijk leden van het leerteam aanwezig. Ook andere teamleden kunnen bij de uitvoering van de onderzoeksles aanwezig zijn. In de praktijk is het nog wel eens lastig om dat te organiseren. Het maken van video-opnames (die tijdens de nabespreking terug gekeken kunnen worden) kan dan een handige aanvulling zijn.

Stap 5

De les nabespreken

Na het uitvoeren van de onderzoeksles wordt de gegeven les nabesproken met het (leer)team. Hierbij wordt onder andere teruggeblikt op de keuzes die gemaakt zijn door het leerteam tijdens de voorbereiding en wat het effect van deze keuzes op de kinderen geweest is. Ook wordt in de nabespreking aandacht geschonken aan het grotere onderzoeksthema. Wat voor waardevolle informatie heeft de onderzoeksles opgeleverd die bijdraagt aan kennis over het gekozen thema?

Stap 6

Kennisdeling

Als alle stappen doorlopen zijn heeft het team samen een effectieve les ontworpen. Zoals uit de beschrijving van de vorige stappen misschien al is gebleken is dit niet de enige waardevolle opbrengst van een cyclus Lesson Study. De inzichten die tijdens deze les zijn opgedaan zijn ook bruikbaar in andere lessen en idealiter leveren de opgedane inzichten ook nieuwe kennis op richting het onderzoeksthema waarmee gestart werd.